Välkommen till Norsjöbygdens släktforskarförenings hemsida.

 

 

Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Norsjöbygdens släktforskarförening

Dagordning vid ordinarie årsmöte den 18 Februari 2019

Kl 18.00 på ABF

 1. Mötets öppnande.

 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Föredragande av kassaberättelsen.
 9. Föredragande av revisorernas berättelse.
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
 13. Behandling av förslag som inkommet till årsmötet.
 14. Val av ordförande för föreningen i 1 år.
 15. Val av styrelseledamöter.
 16. Val av revisorer och en revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod.
 17. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.
 18. Övriga ärenden.
 19. Mötets avslutande.
 20. VÄLKOMMEN!

 

 

Från och med 1 mars 2018 kommer tidningen att finnas på hemsidan för medlemmar.

Aktiviteter

Anbytarträffar våren 2019

Första träff i vår är den 14 januari.

Måndag 18 Februari är det Årsmöte.

Alla träffar är på ABF kl 18.00.