Välkommen till Norsjöbygdens släktforskarförenings hemsida.

 

Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Norsjöbygdens släktforskarförening

Dagordning vid ordinarie årsmöte den 24 Februari 2020

Kl 18.00 på ABF

 1. Mötets öppnande.

 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.

 3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar.

 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

 7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse.

 8. Föredragande av kassaberättelsen.

 9. Föredragande av revisorernas berättelse.

 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

 11. Fastställande av medlemsavgift.

 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

 13. Behandling av förslag som inkommet till årsmötet.

 14. Val av ordförande för föreningen i 1 år.

 15. Val av styrelseledamöter.

 16. Val av revisorer och en revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod.

 17. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.

 18. Övriga ärenden.

 19. Mötets avslutande.

VÄLKOMMEN!

 

Nästa träff blir den 24 Februari 2020 (Årsmöte).

VÄLKOMMEN!

Från och med 1 mars 2018 kommer tidningen att finnas på hemsidan för medlemmar.

Aktiviteter

Vårträffar 2020

Måndag 20 januari

Måndag 24 februari Årsmöte

Alla träffar är på ABF kl 18.00