Släktgrenen nummer 1 2014

Nummer 1 2014

2013

 

 

Släktgrenen

Träffar under våren 2014:

 

Årsmöte Måndag 3 Mars

 

Måndag 24 Mars

Måndag 28 April

Måndag 12 Maj 

kl 18.00 på ABF

 

 

Välkomna!

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Norsjöbygdens släktforskarförening

 

Dagordning vid ordinarie årsmöte den 25 februari 2013

 

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
  3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar.
  4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
  7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse.
  8. Föredragande av kassaberättelsen.
  9. Föredragande av revisorernas berättelse.

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fastställande av medlemsavgift.

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

13. Behandling av förslag som inkommet till årsmötet.

14. Val av ordförande för föreningen i 1 år.

15. Fastställande av antalet styrelseledamöter (ordinarie och ev. suppleanter).

16. Val av styrelseledamöter.

17. Val av revisorer och två revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod.

18. Fastställande av antal ledamöter i valberedning.

19. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.

20. Övriga ärenden.

21. Mötets avslutande.

 

 

VÄLKOMMEN!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockenstämmoprotokoll hållet Norsjö 28 okt 1855

§1

På begäran av Hr Kronofogden L. N. Hallgren voro sockenstämman till denna dag sammankallade för att jämlikt (——–) uti Kungl. Majt:s N. Kungörelse den 11 sistl. Maj höras angående sammansättningen av den särskilda nämnd, som skall 2 ggr om året, sammanträda för att upprätta (persemanter?) å alla i (Mackegångstaxan?) förekommande (persedlar?) och yttrade härvid de tillstädsevarande den meningen att de ansågo 4 bland räntegivare utsedda ombud vara ett tillönskligt antal, hvarigenom således en socken i Fögderiet för varje år unviker kostnader för ombuds sändande. Beträffande den ordning i vilken socknarna borde utse ifrågavarande ombud, anhöllo denna sockens räntegivare, som har längsta vägen till samlingsstället, att först få komma i åtnjutande av den sålunda (—-) lindringen.

 

Uppläst och godkänt betygar

Eug. Malm                            Carl Johan Lidén            E. Sohlander

 

 

Sockenstämmoprotokoll hållet i Norsjö 1 juli 1855

§1

Barnmorskan Marg. Lundkvist anmälde sin önskan att för sjuklighet bliva befriad från sin befattning som barnmorska i Norsjö och Jörns församlingar. Härpå ville sockenstämman ej ingå, enär hennes sjuklighet ej vore lagligen styrkt och därjämte ansågo de sig äga rätt att påräkna hennes biträde vid barnförlossningar så länge som möjligt då de påkostat hennes undervisning i barnmorskekonsten.

§2

Till fullmäktig att å Sockennämndens vägnar övervara den Ekonomiska besiktning å Kyrkoherdebostället härstädes, som är utsatt att taga sin början den 7 dennes kl 8 fm utsågs f.d. mämndemannen Pehr Olofsson i Norsjö.

Uppläst och godkänt betygar

Carl Johan Lidén                        J. Norén                  In fidem

                                                                                        E. Sohlander

 

Sockenstämmoprotokoll hållet i Norsjö 26 Dec 1855 (OBS! datum)

 

§1.

Angående barnmorskans antagande i stället för Marg. Lundkvist som avsagt sig denna befattning, beslöts det skulle tjänsten i Härnösandsposten annonseras ledig med lön enl. gällande författningar.

§2.

——————-

§3.

Åt fältjägaren Erik Norberg i Långträsk som förlorat den enda ko han egde, beviljades 10 Riksdaler Banco att utgå per rök av både bönder och nybyggare.

§4.

I avseende på Norbrons reparerande beslöts att detta arbete, som borde göras av sten i likhet med, vad förut skett var, skulle uppskjutas till nästa höst, då det lämpligare kunde verkställas.

Uppläst och godkänt betygar Dag som ovan

Eug. Malm                            Carl Johan Lidén            E. Sohlander

Sockenstämmoprotokoll hållet i Norsjö den 6 juli 1856

—————-

§2.

Angående barnmorsketjänstens tillsättande, hvarom utan framgång blivit annonserat i tidningen, beslöts att denna skulle anstå tills man får se om Handl. Joh. Bjuhr, enligt löfte, afsänder sin dotter, Stina Cajsa, till Stockholm för barnmorskeyrkets inlärande.

——————

 

 

 

 

Aktiviteter

Vårträffar 2020

Måndag 20 januari

Måndag 24 februari Årsmöte

Alla träffar är på ABF kl 18.00